Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

alt

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywczy została powołana w roku 1906 r. z inicjatywy Związku Katolicko - Społecznego, który w owym czasie był organizacją bardzo aktywną na wielu płaszczyznach społecznego działania. Pierwszy Statut jednostki został zatwierdzony przez Radę Gminy Miasteczka w Krzywczy 3 kwietnia 1907, a następnie przez Związek Okręgowy 13 maja 1907 r. W dużej mierze powstanie straży trzeba zawdzięczać ówczesnemu dziedzicowi Krzywczy Bolesławowi Joczowi, który we współdziałaniu ze związkiem okręgowym w Przemyślu dofinansowała zakup wyposażenia dla strażaków. Było to 25 mundurów oraz 25 hełmów strażackich. Jeszcze do niedawna zachował się mundur z tej fundacji koloru brązowo-zielonego na kołnierzu ze stójką oraz miedzianymi guzikami. Dwa hełmy zostały wypożyczone na Reczpol na inscenizację Jasełek w latach 60 -tych i znajdują się one tam do chwili obecnej. Jeden z nich ma powrócić do Krzywczy na przygotowywaną wystawę z okazji poświęcenia sztandaru. Jednostka posiadała również sikawkę konną, czterokołową - typ tzw. miejski sanocki. Była ona przechowywana w wozowni u ks. proboszcza i w razie pożaru używana. W okresie powojennym zdemontowano podwozie, zachowały się tylko urządzenia tłoczące wodę. Jednostka w Krzywczy wchodziła w skład Okręgowej Straży Pożarnej w Przemyślu i posiadała nr 151. Skład pierwszego zarządu był następujący: prezes - Mieczysław Jocz [syn Bolesława Jocza], naczelnik - Andrzej Kasprowicz, zastępca naczelnika - Karol Nessel, sekretarz - Kajetan Mierzwa, instruktor - Franciszek Gałuszka. Po śmierci Mieczysława Jocza prezesem został Karol Nessel, naczelnikiem - Władysław Kraczmar, instruktorem - Franciszek Gałuszka. Tuż przed wojną i w czasie jej trwania komendantem OSP Krzywcza był Jan Wójtowicz, a zastępcą komendanta i sekretarzem Julian Haszczyn. W okresie wojny straż pełniła służbę wartowniczą, co noc 8 strażaków musiało czuwać nad porządkiem. Także przez kilka lat powojennych utrzymywano te warty z powodu zagrożenia atakami band UPA. Po wojnie i okresie wysiedlania w 1947 r. ludności pochodzenia ukraińskiego oraz z rodzin mieszanych wielu strażaków wyjechało, także duża część Polaków opuściła rodzinne strony. Doprowadziło to do tego, że straż pożarna zaprzestała czasowo swojej działalności.
W 1952 r. na nowo powołano Zarząd, którego komendantem został Kazimierz Wolański, a po jego wyjeździe do USA Haszczyn Julian. Zakupiono wtedy nowe mundury, kombinezony oraz kurtki azbestowe. Staraniem Zarządu uzyskano fundusz w wysokości 100 tyś. zł. na budowę Remizy Strażackiej. Jednak ówczesne władze Gminne nie znalazły w Krzywczy terenu na jej lokalizację. W 1972 r. skład Zarządu OSP Krzywcza był następujący: Sobol Jan - naczelnik, Julian Haszczyn - sekretarz, Kwaśny Józef - prezes, Władysław Kwasiżur - skarbnik, Kochowski Tadeusz - gospodarz. W 1975 r. OSP otrzymała samochód z jednostki wojskowej Gaz 63, który po remoncie (przemalowaniu) służył jako wóz strażacki. Kierowcą i mechanikiem był Jan Kochowski. Ostatecznie samochód był używany niedługo. Przestarzały nie spełniał on pokładanych w nim nadziei. Dodatkowo brak remizy uniemożliwiał odpowiednie utrzymanie i konserwację.
W latach 1975/76 stan osobowy OSP Krzywcza przedstawiał się następująco: Sobol Jan, Trawnicki Piotr, Legenc Marian, Haszczyn Julian, Kochowski Tadeusz, Kasprowicz Jerzy, Pinda Bolesław, Noworolski Bronisław, Dudziński Roman, Nessel Jan, Naleśnik Bronisłw, Kruk Franciszek, Swat Kazimierz, Bukowski Jan, Wolański Zygmunt, Bednarczyk Florian, Kopko Stanisław, Zaleski Józef, Kruk Eugeniusz, Król Franciszek, Trawnicki Józef, Wesołowski Mieczysław, Wesołowski Stanisław.
W skład Zarządu wchodzili: prezes - Julian Haszczyn, naczelnik - Jan Sobol, z-ca naczelnika - Piotr Trawnicki, skarbnik - Marian Legenc, sekretarz - Andrzej Fedyk. 26 XI 1978 Tadeusz Kochowski zrzekł się funkcji gospodarza Remizy, nowym gospodarzem wybrano Piotra Trawnickiego. Wybrano takze dwóch nowych członków OSP- Stanisława Stadnika i Piotra Gaskę.
W połowie lat 80 - tych naczelnikiem został Stanisław Stadnik. W roku 1987/88 wybudowano przy Domu Ludowym Remizę Strażacką, gdzie przechowywany jest sprzęt oraz samochód marki Żuk, który otrzymano ok. r. 1991.

Pod koniec XX w. skład Zarządu był następujący: prezes - Bukowski Jan, z-ca - Rajzer Stanisław, naczelnik - Szymański Piotr, z-ca naczelnika - Iwasieczko Piotr, sekretarz -Noworoski Krzysztof, skarbnik - Fedyk Andrzej. Oprócz wspomnianych członków zarządu skład personalny przedstawiał się nastepująco: Kwasiżur Jan (kierowca), Swat Jerzy, Owsiany Mirosław, Chomka Marek, Naleśnik Janusz, Fudali Bogusław, Tinelt Tadeusz, Niklewicz Janusz, Gąska Andrzej, Mezger Wojciech, Haszczyn Piotr.
Wyżej wymieniony zarząd od początku swojej działalności postarał się o mundury strażackie - galowe, w których OSP bierze udział w uroczystościach religijnych, zamontował nową syrenę koło remizy, postarał się o własną świetlicę strażacką. Własnymi siłami ją wyremontował -zmieniono podłogę oraz odmalowano ściany. Jubileusz 600 - lecia parafii w 1998 był inspiracją do czynienia starań o pozyskanie dla OSP Krzywcza sztandaru. Wiele wysiłku i pracy nad tą tak ważną nie tylko dla strażaków, ale i całej społeczności Krzywczy sprawą włożył obecny Zarząd i członkowie OSP. Uroczyste poświęcenie i przekazanie sztandaru odbyło się w dniu 7 VI 1998 r.  

W 2000 r.  z inicjatywy Zarządu OSP w Krzywczy postanowiono umieścić koło kościoła we wnęce w dzwonnicy figurę św. Floriana. Figura została zakupiona w Nowej Soli za 350 zł nastepnie przewieziona przez producenta do Rzeszowa, gdzie odebrał ją P. Haszczyn. W budowię wnęki najwięcej pracy włożyli: Bukowski Jan, Wojciech Mezgier, Krzysztof Noworolski, Bogdan Fudali. Dnia 9 V odbyło się uroczyste poświęcenie kapliczki przez ks. proboszcza Stanisława Srokę przy obecności Strażaków z Krzywczy wraz ze sztandarem oraz z Ruszelczyc. W ich intencji sprawowana była msza św. na której był również obecny wójt Z. Korytko oraz Prezes Gminny OSP Jan Jasiński.

W 2001 r. w kwietniu i maju członkowie jednostki pracowali przy budowie boiska, do p. siatkowej w parku podworskim. Wyrównano teren obcięto konary zwisające z drzew, wbetonowano słupki. W pracach wyróżnili się: J. Bukowski, M Chomka, W. Mezgier bracia Ziemiańscy, A. Wolański, K.Małek, K.Kowalski, T,Michalski, G.Swat, P.Szymański. Boisko do samej jesieni cieszyło się dużym powodzeniem rozgrywano na nim mecze towarzyskie m.in. OSP Krzywcza – OSP Reczpol. Korzystali z niego również uczniowie gimnazjum, mieszkańcy Woli Krzywieckiej oraz sam wójt gminy Z. Korytko. Z funduszy gminy wybudowano siatkę ochronną od strony drogi. Janusz Naleśnik ufundował siatkę do rozgrywania meczy.

5 sierpnia 2001 członkowie naszej jednostki brali udział w uroczystej mszy dziękczynnej, w której dziękowano ks. proboszczowi S. Sroce za jego posługę w naszej parafii. Straż z Krzywczy i Ruszelczyc ufundowała kosz róż, który wręczyli ze słowami podziękowania prezesi obu jednostek.

W 2002 w miesiącach wiosennych wiele prac członkowie naszej jednostki włożyli  przy przycieraniu drewna oraz jego układaniu koło plebani z przeznaczeniem na remont dachu kościoła. W pracach zasłużyli się: Jan Bukowski, Wojciech Mezgier, Grzegorz Swat, Janusz Naleśnik, Marek Chomka, Jan Kwasiżur, Piotr Szymański, Tadeusz Michalski, Dawid Dudycz, Adam Wolański, Piotr Iwasieczko, Adam Krzewiński.

28 X 2003 r. odbyła się w naszej parafii niezwykła uroczystość Nawiedzenia Maryi w Obrazie Jasnogórskim. Przez wiele tygodni parafia przygotowywała się na ten niezwykły moment poprzez Misje parafialne oraz ustrojenie poboczy drogi kościołów w Krzywczy, Ruszelczycach, Reczpolu i Średniej. W przygotowaniach tych wzięła udział i nasza jednostka. Strażacy zaangażowali się przy ozdabianiu poboczy drogi oraz kościoła. Na przeciw przystanku autobusowego strażacy przygotowali wspaniałą bramę z herbami Krzywczy, Maryi, Papieża oraz godłem Polski.  Te piękne herby przygotował Krzysztof Gąska. Również podczas samej uroczystości strażacy z Krzywczy i Ruszelczyc brali w niej udział jako asysta honorowa ze sztandarem. O godzinie 16.00 weszliśmy do kościoła gdzie odbyło się godzinne czuwanie przed przebyciem obrazu. Następnie odbyła się procesja i koło cerkwi nastąpiło uroczyste przyjęcie obrazu. Nasi członkowie nieść obraz i pomogli go umiejscowić w kościele na specjalnie przygotowanym tronie. Następnie odbyła się msza św. pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Michalika. Także następnego dnia strażacy przenosili obraz do samochodu kaplicy, który odwiedził również kościoły filialne w Reczpolu i Średniej. Następnego dnia strażacy brali również udział w uroczystości pożegnania obrazu.

W 2004 r. od początku maja trwały prace przy remoncie kapliczki koło cmentarza. Inicjatorem remontu był prezes Jan Bukowsk. On też  wykonał najwięcej pracy. Wiele robót wykonali Jan Kwasiżur, Wojciech Mezgier oraz Piotr Lekki. Materiały uzyskano z funduszy gminnych. Blachę w czynie społecznym wymienili Andrzej Betlej i Tadeusz Wesołowski.

2 IV 2005 r. zmarł Papież Jan Paweł II cała polska okryła się żałobą. Odbywały się msze w intencji Ojca św. Oraz inne uroczystości. Poczet sztandarowy naszej jednostki wziął udział w Mszy św. W Przemyślu w dniu 7 IV, a w dniu 8 IV w uroczystości podniesienia krzyża papieskiego w Babicach.

alt27 VIII 2006 r. odbyły się uroczystości związane ze 100 leciem powstania jednostki. Uroczysta msza św. odbyła się pod grzybkiem w parku. Na tę uroczystość w asyście orkiestry oraz pocztów sztandarowych OSP z Babic, Ruszelec, Skopowa i Krzywczy udali się strażacy z naszej jednostki oraz zaproszeni goście na miejsce uroczystości. Pod grzybkiem na mszę św. zgromadziła się znaczna ilość miejscowej ludności. Mszę odprawił ks. Proboszcz Adam Boruta oraz diakon Szpytman, który wygłosił homilię. Po mszy św. odbyły się uroczystości świecki, które prowadził Piotr Haszczyn oraz Piotr Szymański.

14 kwietnia 2008  poczet sztandarowy w składzie: Jan Kwasiżur, Marek Chomka, Piotr Iwasieczko brał udział w pogrzebie p. Wójt Zofii Lekkej w Babicach, która zmarła po chorobie nowotworowej. W pogrzebie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe OSP z całego regionu, liczne delegacje z różnych instytucji, także były krzywiecki proboszcz ks. Stanisław Sroka.

alt

13 marca 2009 r. wjechał do Krzywczy samochód bojowy jednostki marki Star 288, który został przekazany po przystosowaniu go w zakładzie secjalistycznym do zadań bojowych. Karosaż czyli wmontowanie do podwozie samochodu elementów bojowych: zbiornika na wodę, szafek na osprzęt strażacki, kabinę na załogę oraz inny specjalistyczny sprzęt został zamontowany w zakładzie koło Częstochowy.

alt12 lipca odbyła się uroczystość przekazania tego wozu dla jednostki. W części oficjalnej odbył się przemarsz kompani honorowych z pocztami sztandarowymi OSP Ruszelczyce i OSP Krzywcza do parku pod grzybkiem, kolumnę marszową poprzedzała orkiestra dęta z OSP Węgierki. Następnie odbyła się msza święta sprawowana przez ks. Rusina kapelana strażaków, który wygłosił słowo Boże i poświęcił nowy samochód. Po mszy św. odbyła się uroczystość przekazania samochodu jednostce. Na scenariusz uroczystości złożyło się: wciągniecie flagi państwowej na maszt, przemówienie wójta gminy Witolda Szpytmana, przekazanie samochodu przez wicemarszałka województwa podkarpackiego Stanisława Bajdy Powiatowemu Prezesowi OSP p. Szumełdzie, a następnie dh Piotrowi Wanatowi, który kulczyki do samochodu przekazał dh Bukowskiemu. Następnie chrzestni samochodu p. Mariusz Król i dh Marek Chomka przecięli biało czerwoną wstęgę na samochodzie i oblali tradycyjnie szampanem. Nadano samochodowi imię Sokół. Następnie odznaczono medalami resortowymi wyróżniających się członków OSP Krzywcza. Po przemówieniu końcowym prezesa jednostki dh Jana Bukowskiego, który podziękował osobom, które miały zasługi w pozyskanie i karosaż samochodu w szyku marszowym z samochodem na czele wszyscy zaproszeni goście udali się do świetlicy w Krzywczy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

12 września 2010 r. odbyły się w gminie uroczystości związane z 71 rocznicą bitwy krzywieckiej. Poczet sztandarowy naszej jednostki brał udział we mszy świętej w Babicach. Następnie delegacja złożyła kwiaty na grobie żołnierzy na cmentarzu w Krzywczy podczas odbywającej się tam uroczystości. W godzinach popołudniowych na dawnych pastwiskach w Krzywczy odbyła się rekonstrukcja bitwy z udziałem grup rekonstrukcyjnych oraz kilku tysięcy widzów. Większość członków naszej jednostki, jak również inni strażacy z Gminy zabezpieczali porządek i sprawny przebieg imprezy.

alt  alt

W 2011 r. strażacy podjęli szereg pracy społecznych na rzecz miejscowości Krzywcza, a to: ocieplenie drzwi do garażu, wykonanie ogrodzenia koło groty przy kościele parafialnym, odnowiono figurę Św. Floriany przy dzwonnicy koło kościoła, wykonano lodowisko na terenie gimnazjum.

alt8 styczniu 2011 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze jednostki. Prezes Jan Bukowski przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki. Również podziękował wszystkim strażakom za współpracę, gdyż zrezygnował z kandydowania na funkcję prezesa zarządu. Piotr Haszczyn podziękował druhowi Janowi Bukowskiem [na zdjęciu obok] za wkład pracy w rozwój jednostki. Przedstawił osiągnięcia prezesa od roku 1996 na polu rozwoju krzywieckiej straży i inicjatyw społecznych, które dzięki prezesowi zostały zrealizowane. Brygadier Adam Sosnowski złożył pisemne podziękowanie za udział naszej jednostki w akcji przeciwpowodziowej na Podkarpaciu. Na wniosek zarządu otrzymał on honorowe członkostwo krzywieckiej OSP. W wyniku walnego zebrania wybrano nowy zarząd jednostki:  prezes – Piotr Wanat, naczelnik – Marek Chomka, z-ca naczelnika – Zbigniew Bukowski, skarbnik – Jan Kwasiżur,  gospodarz – Jan Bukowski,  sekretarz, kronikarz – Piotr Haszczyn.

W 2011 r. wykonano następujące prace na rzecz społeczności Krzywczy: położono kostkę brukową koło Groty Matki Boskiej Fatimskiej, usunięto liście z rynien kościoła oraz wycięto brzozy na cerkwi, zorganizowano wyjazd dzieci szkolnych na lodowisko oraz zorganizowano Turniej Piłki Siatkowej.

Jan Bukowski został odznaczony Medalem im. Bolesława Chomicza za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywczy.

W roku 2014 pozyskano następujący sprzęt: latarki, torba medyczna, agregat prądotwórczy, pompa szlamowa, drabina D-1—W, 6 par butów, 2 komplety ubrań, 2 komplety ubrań do zwalczania owadów

2015 r. Członkowie naszej OSP brali udział w porządkowaniu cerkwi w Krzywczy. Szczególnie zaangażował się w to przedsięwzięcie prezes Piotr Wanat, prace prowadzono z inicjatywy dh Piotra Haszczyna. Oprócz prac porządkowych jednostka użyczała sprzętu i wymyto posadzkę. W pracach porządkowych brali udział również strażacy z Ruszelczyc.

W chwili obecnej prezesem jednostki jest nadal dh Piotr Wanat.

Piotr Haszczyn

{gallery}stories/osp_krzywcza{/gallery}

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.