Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Bardzo trudno przedstawić sylwetki wszystkich księży pracujących w parafii Krzywcza. Pracowało ich bowiem w sumie do 1998 r. 94. 33 proboszczów, 12 komendarzy i 50 wikarych. Tylko o nielicznych można podać coś więcej niż imię i nazwisko oraz lata pracy w parafii Krzywcza. Taki szczegółowy wykaz jest na końcu. Jednak o wielu księżach pozostały różne informacje, które są świadectwem ich pracy i zostały chronologicznie zebrane i zapisane w niniejszym artykule.

Pierwszym proboszczem, jak podaje akt fundacyjny parafii został ks. Klemens mianowany przez bpa Macieja Janinę w 1398 r. I tyle tylko można powiedzieć o pierwszym proboszczu krzywieckiej parafii. Następny proboszcz o takim samym imieniu Klemens jest wspominany w roku 1459. Wspomina się o nim również, że był kapelanem bpa Mikołaja Błażejowskiego.

W latach 1464 - 1468 krzywiecka parafia była zarządzana przez ks. Jana, syna Macieja, młynarza przemyskiego.

W 1475 r. proboszczem był Jan, dziedzic Krzywczy (heres de Krzywcza). W owych czasach dość często właściciele ziemscy kształcili swoich synów na księży i instytuowali na parafie przynoszące duże dochody, a takie niewątpliwie przynosiła i  parafia krzywiecka.

W 1542 r. plebanem krzywieckim został Bartłomiej z Ropczyc, który dokonał zamiany gruntów z dziedzicem Janem Orzechowskim. Odzyskał potok Babią Rzekę, ale utracił z majątku parafii staw rybny, który Jan Orzechowski zachował dla siebie.

W 1558 r. ks. Józef Mennicki został komendarzem w parafii Krzywcza, był on wcześniej proboszczem w Dubiecku. Tam przed dłuższy okres czasu opierał się przyłączeniu do reformacji, której gorącym zwolennikiem i protektorem był właściciel miejscowości Stanisław Mateusz Stadnicki. Opornych księży Stadnicki wypędził. Ks. Mennicki osiadłszy w Krzywczy nie wiadomo z jakich przyczyn zaczął głosić kazania w nowym duchu protestanckim. Udzielał też Komunii pod dwiema postaciami i chrzcił wodą nie święconą, pomijając egzorcyzmy. Za powyższe wykroczenia został usunięty przez bpa Dziaduskiego 7 VII 1559 r. Kilka lat później ks. Józef Mennicki jako jeden z  pierwszych odwołał swoje błędy i został z powrotem przyjęty do Kościoła Katolickiego 17 VI 1562 r.

W latach 1646 - 1650 funkcję proboszcza pełnił ks. Mikołaj z Siecina Krasicki z łaski Stolicy Apostolskiej biskup sufragan łucki. Nie rezydował on jednak w parafii, tylko czerpał dochody. W jego zastępstwie obowiązki duszpasterskie pełnił ks. Marcin Pysznicki, który pełnił funkcję komendarza.

Stanisław Lenczowski został wprowadzony do parafii we wtorek po św. Agnieszce 1672 r. Jednocześnie ks. Lenczowski był kustoszem i kanonikiem kościoła katedralnego, oraz prepozytem dynowskim.

W latach 1692 - 1728 proboszczem był Jan z Gozdaw Chrzanowski, którego mianował ks.bp Albrecht Denhoff, a prezentował go Samuel z Orzechowiec dziedzic na Krzywczy i Izdebkach, kasztelan przemyski, 25 VII 1692 r. Jego praca podczas wizytacji kanonicznej została opisana następująco: " ...Rządcą tego kościoła jest dotąd czcigodny ks. Jan Chrzanowski co do życia i obyczajów prawy,  lecz szczególnie w odzyskiwaniu dóbr kościelnych gorliwy i pilny w ich powiększaniu, co jest godne pochwały. Dobrze ułożony i wystarczająco dobry jako przykład zadawala się tym beneficjum. Ciągle rezydujący w parafii unikał sporów. Chociaż nie z fundacji, tylko z własnych środków wikariusza kapłana zatrudnia...". Tym wikarym był ks.  Albert Kojewski. Za rządów ks. Chrzanowskiego w kościele odprawiane były następujące nabożeństwa: w niedzielę i święta odprawiało się nieszpory i jutrznię ranną, po której była msza święta prymaria z kazaniem. Później suma konwentualna śpiewana na ten sam sposób i kazanie. W dni powszednie mszy nie było, ale w piątki za królów polskich odprawiana była msza żałobna. Prawdopodobnie z funduszy czy za możliwość pobierania mesznego ze wsi królewskich Chołowice, Olszany, Krzeczkowa. Jednak wspomniana wizytacja nie tylko w dobrych słowa ocenia pracę duszpasterską ks. Jana. Napomina go także, aby dokonał reparacji kościoła, odzyskał grunt Maraszczakowski, lepiej zabezpieczył chrzcielnicę, by metryki chrzcielne i ślubne lepiej były prowadzone. Zwraca także uwagę, aby proboszcz i wikary Błażej Błażycki większą uwagę zwracali na przepowiadanie Słowa Bożego. Jednak też podczas swoich rządów w parafii odzyskał dziesięciny z Chołowic, Olszan i Krzeczkowej, za co wizytator udziela kwiecistej pochwały. Odzyskał również, po procesie przed sądem biskupim w Przemyślu i metropolitarnym we Lwowie z właścicielami Krasic Józefem Siedliskim, Anną z Czermińska i ich synem oraz p. Paczewskiem, dziesięciny z tej miejscowości. Odzyskał również w 1707 r. dziesięciny z dóbr Ruszelczyce wygrywając sprawę sądową z właścicielami Ruszelczyc Adamem Górskim i jego żoną Joanną Makowiecką. Dziesięcina snopowa z ziaren i w zbożu, wartość 100 florenów polskich ze wsi Ruszelczyce miały być oddawane na święto św. Jakuba. Od roku 1508 przez okres 63 lat dziesięciny te były w nieprzerwanym posiadaniu proboszcza babickiego.

Już za rządów ks. Chrzanowskiego kościół potrzebował reparacji, czego nie dokonał ani on sam ani jego następca  ks. Maciej Ziębiński (1728 - 1740), który krzywiecki kościół pozostawił w kompletnej ruinie. Dopiero ks. Konstanty Żurowski rozpoczął gruntowną odbudowę kościoła. Nim jednak zabrał się do pracy, to przez rok pełnił jakąś funkcję przy ks. biskupie Walentym Czapskim. Po przyjeździe do Krzywczy rozpoczął od wywożenia rumowiska z kościoła. Nabożeństwa odprawiał tymczasowo w zakrystii. Polecił naprawić ołtarz św. Antoniego. Przed wizytacją kanoniczną (1741 r.) zreperowano dach (na zakrystii nowe krokwie i parę krokwi pod chórem), w dachu uzupełniono gonty, wstawiono okna z jednej i drugiej strony. Wybielono zakrystię, wybito w niej okno, wstawiono kratę oraz podłogę drewnianą. Zreperował ornaty, puszki i kielichy. Starych lichtarzy było 4, dokupił jeszcze 6, ale drewnianych.

Na odbudowę pieniądze wpłaciły pani Humnicka oraz pani Jabłonecka. Z tej sumy zreperowano ścianę muru za wielkim ołtarzem, cegła była z kościoła z powały, która się zapadła. Drzwi nowe do kościoła kazał zrobić, ławki, ambonę i chrzcielnicę zreperował. Ołtarz częściowo wyremontował i pomalował na niebiesko. Jednak przy okazji remontów ks. Konstanty Żurowski nie do końca rozliczył się z powierzonych na ten cel przez kolatorów pieniędzy, tak że w dniu 25 VIII 1744 r. odbyła się rozprawa przed Urzędem Fiskalnym Kurii Biskupiej, a rektorem kościoła krzywieckiego w sprawie nadużyć finansowych. Sprawę musiał ks. Żurowski wygrać, gdyż nadal był krzywieckim proboszczem do 1 II 1748 r. Proboszcz utrzymywał wikarego ks.Andrzeja Sitkowskiego, który mieszkał w osobnym budynku oraz organistę, który naprzód dojeżdżał z Birczy, a od 1744 roku był na stałe. Także gruntownie wyremontował plebanię. W dekrecie powizytacjnym archidiakona przemyskiego Józefa Dzianotta z dnia 20 VI 1741 r. udzielono pochwały ks. K. Żurowskiemu za wielki wkład włożony w remont kościoła i za gorliwość w wypełnianiu służby Bożej. Oprócz probostwa w Krzywczy ks. Żurowski był również proboszczem w Wojutyczach, co wypomniał wizytator i polecił postarać się jak najszybciej o dyspenzę papieską na utrzymywanie dwóch benyficjów.

Ks. Kazimierz Chochmański pochodził z diecezji krakowskiej. Wyświęcony na księdza w 1712 r. W Krakowie albo w Kielcach zetknął się zapewne z Sierakowskim i zrobił na nim dobre wrażenie. W 1733 r. był już kanonikiem kustoszem kolegiaty pilickiej. Był również prepozytem jędrzejowskim. W 1741 r. powołuje bp Sierakowski ks.Chochmańskiego do swego boku i odtąd on nie opuszcza otoczenia biskupa. 1 X 1742 r. został mianowany notariuszem i pisarzem sądu biskupiego.

Ze względu na duże odległości do Pilicy 30 III 1741 r. rezygnuje z kustodi pilickiej. 21 I 1744 r. król nadaje mu probostwo w Dembowcu, a 9 IV zostaje kanonikiem kolegiaty brzozowskiej. Już jako kanonik brzozowski mógł stale pozostawać w otoczeniu biskupa, pełniąc funkcję notariusza i spiesząc mu z pomocą, ilekroć od niego zażądał. Mówiąc popularnie stał sie prawą ręką biskupa W. H. Sierakowskiego. Był jego pomocnikiem w przeprowadzaniu wizytacji, redagując akta, był też czymś w rodzaju przyjaciela, powiernika, człowieka zaufanego. Był również notariuszem i pisarzem sądu biskupiego.

Ks. Kazimierz Chochmański jako człowiekiem obowiązkowy i sumienny, nie opuszczał żadnej kapituły, a jego beneficja w czasie wizytacji były w najlepszym porządku. Nie był również człowiekiem goniącym za zyskami i majątkiem, nie starał się o nowe beneficja, a otrzymawszy nowe rezygnował ze starych. Musiał również odznaczać się dużą pobożnością, skoro był prawdopodobnie spowiednikiem bpa Sierakowskiego. Brał udział w pierwszych wizytacjach bpa Sierakowskiego oraz pomagał przy ich realizacji. W 1750 r. miał przygotować z biskupem synod diecezjalny. Nie wiadomo jednak z jakich powodów pracy tej nie wykonał, być może przeszkodziła mu w tym choroba i śmierć.

1 III 1748 r. na parafii krzywieckiej został instytuowany ks. Chochmański przez kolatorów tegoż kościoła Józefa Humnickiego, cześnika bilskiego, oraz Franciszka Humnickiego, miecznika latyczowskiego, a następnie instytucję tę potwierdził Piotr Orzechowski patron parafii. Ks. Chochmański otrzymawszy Krzywczę jako beneficjum proboszczowskie, rezygnuje równocześnie z parafii w Dembowcu, a w dwa lata później staje się również kanonikiem przemyskim. Będąc proboszczem w Krzywczy zaledwie kilka tygodni w roku był obecny na swoim stanowisku. Postarał się o odpust dla parafii, który udzielono w 1752 r. na 7 lat. Jego obowiązki duszpasterskie pełnił zatrudniony przez niego wikary - Błażej Skórski. Ale beneficjum jego była zawsze w należytym porządku. Jak się wydaje ostatni rok swego życia mógł spędzić na parafii w Krzywczy, będąc już człowiekiem ciężko chorym. Umarł bez testamentu 18 III 1754 r., nie pozostawił żadnego majątku.

Jak już wspomniano obowiązki duszpasterskie w tym czasie pełnił ks. Błażej Skórski, który pod nieobecność proboszcza przez dłuższe okresy czasu dopuścił się wielu niegodziwości w tak krótkim czasie. Świadkowie na to zwołani jeden słowem, a drugi znakami potwierdzili, że czcigodny wikary przeciwko godziwości i szlachetności życia duchownego i klerykalnego od 2 lat prowadził brzydki żywot. Jakąś kobietę w mieście Krzywcza poznał o nazwisku Mackowa i z nią utrzymywał kontakty. Za co został natychmiast zawieszony i skazany na karcer formalny i rezydencję w seminarium. Przy tej okazji została przedstawiona droga kapłańska ks. Błażeja Skórskiego. Wyświęcony przez ks. bpa Pruskiego, sufragana przemyskiego. Pierwszą tonsurę (liturgiczny obrzęd przycinania klerykowi włosów, dokonywany zwykle przez biskupa, będący symbolem przyjęcia do stanu duchownego) otrzymał 2 IX 1747 r. w święto św. Tomasza, subdiakonem został w maju w uroczystość świętej Trójcy, święcenia diakońskie otrzymał w czwartą niedzielę po zesłaniu Ducha Św. 22 VI 1749 z dyspensą, otrzymał święcenia kapłańskie, nie zachował odstępów przynależnych święceniom kapłańskim. Wikary książek żadnych nie miał, tak teologicznych, ani moralnych, ani kaznodziejskich za wyjątkiem I tomu Teologii Moralnej autora Antoniniego i dwóch książek kaznodziejskich po polsku. Obowiązki wikarego pełnił do 1753 r.

W 1784 r. proboszczem krzywieckim został ks. Konstanty Fredro, który odbył studia teologiczne w Wiedniu i tam się doktoryzował z prawa. Przy egzaminie habilitacyjnym miał temat o władzy biskupiej. Ks. K. Fredro bronił swej tezy w duchu austriackim i otrzymał stopień doktora prawa. Z Wiednia wrócił do kraju  i przez znajomości doszedł do probostwa w Krzywczy. Nie chciał tam jednak długo przesiadywać, jako że dobrze znał język niemiecki, a znajomość tego języka bardzo popłacała. Biskup Betański popierał wszystkich ,którzy dobrze tym językiem władali. W 1784 r. na polecenie biskupa został mianowany na kanonika honorowego kanonii przemyskiej. Jako proboszcz krzywiecki  założył cmentarz parafialny, który jest w użytkowaniu do dnia dzisiejszego. Także zapisał w testamencie 10 000 florenów polskich zabezpieczonych na dobrach w Bieńkowej Wiszni jako fundację mszalną z obowiązkiem odprawienia 4 mszy rocznie za dusze śp. Józefa i Teresę rodziców oraz swoją. Ks. K. Fredro był proboszczem w Krzywczy do 1799 r.

Od 1799 r. do 1824 r. proboszczem był ks. Antoni Wołczański, który w testamencie zapisał 133 floreny jako fundusz dla biednych. Po nim funkcję proboszcza pełnił ks. Józef Bednarski do 1866 r., w którym to roku umarł i został pochowany na miejscowym cmentarzu. W testamencie cały swój majątek zapisał siostrze Katarzynie Bednarskiej - Lalickiej oraz 100 zł reńskich parafii Krzywcza z obowiązkiem odprawienia jednej mszy rocznie za duszę testatora. W latach 1866 - 1891 proboszczem był ks. Antoni Biegański.
 

Czasy XX w. przynoszą więcej informacji o pracujących w parafii księżach, można je więc, ze względu na dostępność informacji przedstawić już w kolejności chronologicznej.Ks. ANDRZEJ SOLECKI

Proboszcz w Krzywczy w latach 1891 - 1910. Kościelne odznaczenia i dekrety pochwalne oraz władze poruczone : Exspositorium Canonicale - 1901 r, dziekan dekanatu przemyskiego zamiejskiego 1905 r., odznaczenie przywilejem noszenia Rokiety i Mantoletu 1905 r. W roku 1910 zostaje przeniesiony na probostwo w Bieczu.

Ks. WŁADYSŁAW SOLECKI

17 XI 1910 r. Bolesław Jocz prezentuje na proboszcza w Krzywczy Ks. Władysława Soleckiego, poleconego mu konsystorza przemyskiego jako gorliwego i pobożnego kapłana[263]. Urodzony 19 VI 1878 r. Ukończył gimnazjum w Sanoku, studiował I rok prawa we Lwowie. Studia teologiczne od 1900 do 1904 r. w Przemyślu. Święcenia kapłańskie 26 VI 1904 r. w Przemyślu. Wikary: Dobrzechów 1 VIII 1904 - 15 VII 1907, Przeworsk 15 VII 1907 - 4 VIII 1910, Administrator w Krzywczy 4 VIII 1910 - 13 XII 1910. Proboszcz w Krzywczy 13 XII 1910 - 1943 r. Kościelne odznaczenia i dekrety pochwalne oraz władze poruczone: Dekret pochwalny za gorliwe spełnianie obowiązków wikarego z dnia 1 IV 1910 r., Expositorium Canonicale 3 V 1916 r., prawo noszenia Rokiety i Mantoletu 15 VII 1927 r. W pogrzebie brał udział ks. bp Tomaka.

Ks. Władysław Solecki zapisał się w pamięci potomnych jako kapłan o wielkiej gorliwości. W czasie I wojny światowej w momencie oblężenia Przemyśla ksiądz ten z zaparciem się siebie i z narażeniem życia śpieszył z pociechą religijną, umacniał w wierze, pociągał do Boga, wskazywał źródło pociechy i ratunku. Często pośredniczył między pokrzywdzoną ludnością a najeźdźcami. Spełniał obowiązki duszpasterskie za siebie i za księży ruskich. Takie postępowanie przyniosło mu szacunek i poważanie nie tylko u Polaków, ale i ludności ruskiej.

Na początku swojej pracy sprowadził do parafii Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, które początkowo mieszkały i pracowały w Woli Krzywieckiej, a następnie po wybudowaniu Ochronki przeniosły się do Krzywczy. Po 1918 r., gdy Poska odzyskała niepodległość, pod opieką duszpasterską ks. proboszcza zaczęły dziłać organizacje katolickie: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Akcja Katolicka.

Ks. Władysłw Solecki został całkowicie sparaliżowany 4 XI 1946 r. Lekarz orzekł, że przeżyje może 4 dni. Sparaliżowana prawa strona była całkowicie bezwładna, lewa noga i ręka władna. Leżał w łóżku, siedział na fotelu, wyjeżdżał na odpowiednim wózku do ogrodu, a nawet do kościoła zawozili go parafianie w niedzielę na adorację Najświętszego Sakramentu. W czasie choroby opiekowały sie nim siostry zakonne: S. Zofia Rakuś, s. Stanisława Okoniewska, s. Marta Burówna. Maria Lorenc pomagała w przenoszeniu na fotel lub wózek. W dzień dyżurowała czasem Stanisława Wolańska. Z rodziny księdza dyżurowały przez pewien czas p. Sędzina i p.Kalimon. Na noc dochodziła również nauczycielka z Ruszelczyc Danuta Romanowska. Ks. Stanisław Lorenc kąpał sparaliżowanego. Ks. W. Solecki zmarł nagle na serce 26 VII 1951 r. w nocy w obecności Marii Lorenc, Zofii Fednar i s. Marty Burówny. 28 VII po południu odbyło się przeniesienie zwłok do kościoła . Pogrzeb odbył się w niedzielę 29 VII przy udziale bardzo dużej liczby parafian, wielu księży i pod przewodnictwem ks. bpa Tomaki.Ks. EDWARD  BRODOWICZ

ur.7 X 1909 r. w Kąkolniku powiat Rohatyn.

Nauka w gimnazjum w Jarosławiu w latach 1920 - 1930, Studia Teologiczne  Przemyśl 1930 - 1935, Święcenia kapłańskie 23 VI 1935 r. Przemyśl. Wikary: Tuligłowy 1935-37, Stobierna 1937 - 38, Dynów 1938 - 43.

Administrator: Krzywcza 1943 - 45, Bratkowice 1945 - 51, Sieniawa 1951 - 1970. Misjonarz diecezjalny - Kołaczyce. Władał językiem: niemieckim, ruskim, łacińskim. Kościelne odznaczenia i władze poruczone: Ekspositorium Canonicale 1953 r., prawo noszenia Rokiety i Mantoletu 1968 r.

Zmarł 16 III 1972 r. podczas rekolekcji w Wysokiej Strzyżowskiej. Nabożeństwo żałobne odprawił ks. bp ordynariusz Ignacy Tokarczuk w Kołaczycach 18 III 1972 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Jarosławiu.Ks. STANISŁAW LORENC

ur.22 XII 1918 r. - Haczów.

Nauka w gimnazjum w Krośnie w latach 1933 - 1938, Studia teologiczne Przemyśl 1938 - 1939, Brzozów 1941 - 1944. Święcenia kapłańskie 24 X 1943 r. Stara Wieś. Wikary: Chłapy 30 III - 12 IV 1944, Krzywcza 1944 - 1945. Administrator: Krzywcza 1945 - 1988 [Chociaż w wymienionym okresie ks. Lorenc był proboszczem Krzywczy to formalnie nigdy przemyska kuria takiego nadania mu nie przyznała. W aktach personalnych zaznaczone jest, że w tym czasie był administratorem parafii Krzywcza], emeryt Korczyna od marca 1989 r. Odznaczenia kościelne i dekrety pochwalne oraz władze poruczone: Dziekan Dubiecki - 1967 r., Prawo noszenia Rokiety i Mantoletu 1967 r., Gremialny Kanonik Kapituły Kolegiackiej w Brzozowie 1975 r., Prałat. Zmarł 19 XII 1997 r. w Korczynie, pogrzeb Targowiska 21 XII 1997 r. z udziałem ks. bpa Bolesława Taborskiego.

Kiedy zachorował ks. Władysław Solecki obowiązki proboszcza przejął ks. Stanisław Lorenc, który oprócz tego uczył religii. Na plebanię przychodziły dzieci i młodzież. Ks. Lorenc urządził im kolejkę linową i karuzelę. W jednym pokoju miały też różne gry. Zawsze w wolnym czasie gromady dzieci przychodziły bawić się.

7 lipca 1968 r. ks. dziekan Stanisław Lorenc obchodził srebrne gody kapłaństwa. Uroczystość odbyła się o godz. 16. Najpierw dzieci szkolne w białych, długich sukienkach wprowadziły do kościoła Jubilata w wieńcu dębowym. Życzenia i podziękowania za 25 - letnią pracę w Krzywczy złożyli parafianie w kościele przed dużym ołtarzem. Aby uprzyjemnić Jubilatowi ten uroczysty dzień Siostry z dziewczynkami udekorowały wieńcami kościół i plebanię. Wieczorem na plebanii dzieci szkolne przygotowane przez siostry odegrały sztuczkę pt. "Dobry Pasterz" .

Ks. Stanisław Lorenc był proboszczem do 1988 r. W 1989 r. przeniósł się do Domu Emerytów w Kroczynie, gdzie zmarł 19 XII 1997 r. Na pogrzeb, który odbył się w Targowiskach, przybyła liczna delegacja parafian krzywieckiech ok. 250 osób. Trumna była niesiona przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzywczy i Ruszelczyc.


Ks. STANISŁAW SROKA

ur.1955 r. - Wola Zarczycka. Ukończył Liceum w Nowej Sarzynie. Studia Teologiczne Przemyśl 1974 - 82, przerwane 2 - letnią służbą wojskową w Bartoszycach (1974 - 1976). Święcenia kapłańskie w 1982 r. Wikary: Gwoźnica Górna - 1982 - 1986, Przemyśl pw. Brata Alberta 1986 - 1988. Proboszcz: Krzywcza 1988 – 2001 r. Kościelne odznaczenia: Expositorium Canonicale.

27 marca 2019 r. zmarł ks, Stanisław Sroka. 31 marca 2019 r. odbył się pogrzeb ŚP. Ks. Stanisława Sroki, który w latach 1988-2001 był proboszczem krzywieckiej parafii. To czas wypełniony wielką pracą: budowa kościoła w Średniej, kompleksowy remont kościoła, plebanii i wikarówki  w Krzywczy, zaplanowanie budowy kościołów w Ruszelczycach i na Reczpolu. W pracy duszpasterskiej przywrócenie wieczystej nowenny do M.B Nieustającej Pomocy, szerzenie kultu Matki Boskiej fatimskiej, Bożego Miłosierdzia i wiele innych dzieł. Z krzywieckiej parafii udała się niezbyt liczna delegacja na żałobne uroczystości w Kolonii Polskiej. Zamówiony autokar nie był zapełniony po brzegi, część osób udawała się samochodami prywatnymi. Wśród delegacji byli strażacy z Krzywczy i Ruszelczyc z wieńcami  i ze sztandarami. Dla kronikarski dokładności trzeba dodać, że pocztu OSP z Reczpola nie było. Uroczysta msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J.E. ks. Arcybiskupa Szala  zgromadziła ponad setkę księży i tyle samo sióstr zakonnych, poczty sztandarowe i delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych oraz nieprzebrane tłumy wiernych, którzy dziękowali za życie śp. Stanisława.Na koniec mszy św. przemówili przedstawiciele Rady Parafialne, władz Gminnych i kościelnych, ks. Witold najbliższy współpracownik.   Ks. Stanisław Sroka zgodnie z życzeniem został pochowany na cmentarzu w Kolonii Polskiej.


Ks. WIESŁAW TWARDY

Proboszcz parafii Krzywcza w latach 2001 - 2005. Następnie proboszcz w Jasielnicy Rosielnej.

 

Ks. ADAM BORUTA

urodzony 16 lipca 1966 roku. Święcenia kapłańskie 11 czerwca 1992 roku. Proboszcz w latach 2005 - 20011. Następnie parafia w Żurawicy Górnej.

 

Ks. JANUSZ WILUSZ

urodzony 23.08.1966. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 11.06.1992. Pracował w duszpasterstwie w następujących parafiach: w latach 1992 - 1994 w Jodłówce; w latach 1994 - 1998 w Sanoku, w parafii Najświętszego Serca Jezusowego; w latach 1998 - 2000 w parafii Golcowa, w latach 2000 - 2005, jako wikariusz i katecheta w Sanoku, od 2005 do 2011 roku pełnił obowiązki dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Rzepedż. Od lipca 2011 r. proboszcz parafii Krzywcza.

 

 

Wikariusze pracujący w KrzywczyKs. STANISŁAW ZARYCH

ur.1922 r. - Blizne. Święcenia kapłańskie w 1948 r., doktor teologii. Wikary: Krzywcza 1948 r., Proboszcz parafii św,. Trójcy w Przemyślu od 1981 r. do 1997 r., następnie rezydent przy parafii. Odznaczenia kościelne i dekrety pochwalne oraz władze poruczone: Honorowy Kanonik Kapituły Katedralnej 1970 r., Członek komisji finansowej Kurii Biskupiej, Członek Rady Kapłańskiej, Sędzia Sądu Biskupiego 1980 r., Archiprezbiter przemyski.

Ks. JAN ZYGMUNT

ur.1926 r. - Brzóza Królewska. Święcenia kapłańskie w 1953 r. Wikary: Krzywcza 1953 - 54. Emeryt, rezydent Brzóza Królewska.

Ks. JAN BARĆ

ur. 1929 r. - Izdebki. Święcenia kapłańskie w 1954 r. Wikary: Krzywcza 1954 - 1957. Proboszcz: Kobylany 1968 r. Odznaczenia kościelne: prawo noszenia Rokiety i Mantoletu.

Ks. MICHAŁ KOCHMAN

ur.1 VI 1933 r. - Ludwikówka. Święcenia kapłańskie 30 V 1957 r. w Przemyślu. Wikary: Krzywcza 1957 - 1959, Jasło, Hyżne, Sanok I. Administrator: Hyżne od 12 VIII 1965 r. Wikariusz eksponowany: Łańcut 6 VI 1974 r. Zmarł nagle na serce w 1984 r.

Ks. KAZIMIERZ POŹNIAK

ur.1933 r. - Toporów. Święcenia kapłańskie w 1959 r. Wikary: Krzywcza 1959 - 1961. Proboszcz : Odrzykoń 1966 r. Kościelne odznaczenia: prawo noszenia Rokiety i Mantoletu.

Ks. EDWARD WILK

ur.1932 r. - Niechobrz. Święcenia kapłańskie w 1961 r. Wikary: Krzywcza 1961 - 1962. Proboszcz: Wysoka Głogowska 1981(od 1992 r. diecezja rzeszowska). Kościelne odznaczenia: prawo noszenia Rokiety i Mantoletu.

Ks. DOMINIK SOŁTYS

ur. 1935 r. - Rogoźnica. Święcenia kapłańskie w 1950 r. Wikary: Krzywcza 1962 - 1964. Proboszcz: Chłopice 1975 - 1993, Emeryt Korczyna 1993 r. Kościelne odznaczenia: prawo noszenia Rokiety i Mantoletu. Zmarł 19 II 1996 r.

Ks. ANTONI KOŁODZIEJ

ur.1 III 1936 r. w Kraczkowej. Ukończył gimnazjum w Łańcucie w latach 1950 - 1954. Studia teologiczne od 1954 do 1960 r. w Przemyślu. Święcenia kapłańskie 12 VI 1960 r. w Przemyślu. Wikary: Kobylany 1 VIII 1960 - 31 VII 1962, Jarosław VIII 1962 - IX 1964, Krzywcza IX 1964 - 31 VII 1965, Zaleszany 1 VIII 1965 - VII 1968, Przemyśl - Katedra VII 1968 - 3 I 1973 ( Senior XX wikarych katedry 1 VII 1972 - 3 I 1973). Wikary eksponowany - Cisna 3 I 1973 - 23 VI 1978. Proboszcz: Domaradz 23 VI 1978 - 11 VIII 1995, Ustrzyki Dolne parafia Matki Boskiej Królowej Polski 11 VII 1995 - 13 XII 1996. Kościelne odznaczenia i dekrety pochwalne oraz władze poruczone: Expositorium Canonicale - 5 XI 1974 r., przewilej noszenia Rokiety i Mantoletu - 30 III 1985 r., Wicedziekan brzozowski 1986 r., dziekan brzozowski 12 VIII 1991 r., Honorowy Kapelan Ojca Świętego - 1991 r. Zmarł 13 XII 1996 r. w Ustrzykach Dolnych, exporta 15 XII 1996 r., pogrzeb 16 XII w Ustrzykach Dolnych z udziałem ks. bpa Stefana Moskwy.

Ks. STANISŁAW MATYKA

ur.31 I 1928 r. w Kajnowie. Ukończył Liceum w Tarnobrzegu, nauka w latach 1944 - 1948, studia w seminarium w Przemyślu w latach 1948 -1953. Święcenia kapłańskie 21 VI 1953 r. w Przemyślu. Wikary : Dydnia 1953 - 1956, Frysztak 1956 - 1958, Dukla VII 1958 - XI 1958, Jasienica Rosielna 1958 -1959, Żołynia 1959 - 1965,  Krzywcza 1965 -1966. Proboszcz: Dąbrówka 1966 - 1991. Kościelne odznaczenia: Expositorium Canonicale 1974 r., prawo noszenia Rokiety i Mantoletu 1979 r. Zmarł 26 VII 1991 w Dąbrówce, po eksporcie do kościoła parafialnego w Dąbrówce dalszy ciąg pogrzebu w Tarnobrzegu - Miechocinie. Miechocin to rodzinna parafia. W Dąbrówce wybudował plebanię z pomieszczeniami dla ruchów duszpasterskich. Chorował kilka lat na żylaki, miał operację, ale przy cukrzycy nie dało to efektu. W pracy od lat wspomagał go ksiądz, jego siostrzeniec.

Ks. STANISŁAW SOKALSKI

ur.1930 r. - Ulanów. Święcenia kapłańskie 1956 r. Wikary: Krzywcza 1966 - 1967. Proboszcz: Skalnik 1985 r. Kościelne odznaczenia: Expositorium Canonicale.

Ks. ALEKSANDER BIENIEK

ur.1938 r. - Boguchwała. Święcenia kapłańskie w 1967 r. Wikary: Krzywcza 1967 - 1971. Proboszcz: Tarnogóra 1980 r. Kościelne odznaczenia: prawo noszenia Rokiety i Mantoletu.

KS. WIESŁAW WILLER

ur.1944 r. - Przemyśl - Zasanie. Święcenia kapłańskie w 1969 r. Wikary: Krzywcza 1971 - 1973. Proboszcz: Bączal Dolny 1981 r. (od 1992 r. diecezja rzeszowska).

Ks. ANTONI SANECKI

ur.1946 r. - Przedmieście Czudeckie. Święcenia kapłańskie w 1970 r. Wikary: Krzywcza 1973 - 1976. Proboszcz : Tarnobrzeg - Mokrzyszów 1984 r. (od 1992 r. diecezja sandomierska).

Ks.STANISŁAW CZEREPAK

ur.1950 r. - Kamień. Święcenia kapłańskie w 1974 r. Wikary: Krzywcza 1976 - 1978. Proboszcz: Stalowa Wola Rozwadów Fara 1990 r. (od 1992 r. diecezja sandomierska). Kościelne odznaczenia: Expositorium Canolicale.

Ks. JAN CEBULAK

ur.1952 r. w Łańcucie. Dom rodzinny w Białobrzegach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Żołyni. Po zdaniu matury dalsze studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie 4 VI 1978 r. z rąk J.E. Ks. Bpa. Ignacego Tokarczuka. Wikary: Krzywcza 1978 - 1979, a następnie: Białobrzegi, Tarnawiec, Nowy Łupków, Cieklin. Proboszcz w Kątach od 1987 r. (od 1992 r. diecezja rzeszowska).

Ks. EDWARD WOŁOS

ur.1953 r. - Łąka. Święcenia kapłańskie w 1978 r. Wikary: Krzywcza 1978 - 1981. Proboszcz w Łękach Dukielskich 1988 r. Kościelne odznaczenia : Expositorium Canonicale.

Ks. STANISŁAW LĘCZNAR

ur.1938 r. - Łańcut. Święcenia kapłańskie w 1965 r. Wikary: Krzywcza 1981 - 1982. Proboszcz w Groblach od 1982 r. (od 1992 r. diecezja sandomierska). Kościelne odznaczenia: prawo noszenia Rokiety i Mantoletu.

Ks. STANISŁAW RZĄSA

ur.1948 r. - Jeżowe. Święcenia kapłańskie w 1972 r. Wikary: Krzywcza 1982 - 1983 , Trześń 1987 r.

Ks. WOJCIECH BARAN

ur.1956 r. - Chłopice. Święcenia kapłańskie w 1983 r. Wikary: Krzywcza 1983 - 1985, Niebieszczany 1990 r.

Ks. JAN ANDRZEJEWSKI

ur.1952 r. - Bielinice. Święcenia kapłańskie w 1985 r. Wikary: Krzywcza 1985 - 1986, Grębów 1990, obecnie Stany k/Niska.

Ks. TADEUSZ SZCZUPAK

ur.1957 r.  - Cieszacin Wielki. Święcenia kapłańskie w 1984 r. Wikary: Krzywcza 1986 - 1988, Wołkowyja 1990 r. Proboszcz - Rączyna 1994 r.

Ks. WIESŁAW SIWIEC

ur.1964 r. - Borek Stary. Święcenia kapłańskie w 1989 r., mgr. Praktyka diakońska - Krzywcza 1988 r. Wikary - Medynia Głogowska 1989 - 1991, Sanok parafia Przemienienia Pańskiego 1993 r.

Ks. ANDRZEJ KRUPA

ur.1960 r. - Zwięczyca. Święcenia kapłańskie w 1985 r. Wikary: Krzywcza 1988 - 1990.

Ks. WIESŁAW KOZIOŁ

ur.1963 r. - Święcany. Święcenia kapłańskie w 1988 r., mgr. Wikary: Krzywcza 1990 - 1991, Rokietnica 1993 r.

Ks. ROMAN CIEŚLA

ur.1960 r. - Zaczernie. Święcenia kapłańskie w 1986 r., mgr. Wikary: Krzywcza 1990 - 1992, Tarnawiec 1994 - 96, Jabłonka 1996 r.

Ks. MAREK GRZEBIEŃ

ur.1962 r. - Tułkowice. Święcenia kapłańskie w 1987 r., mgr. Wikary: Krzywcza 1991 - 1994, Tyrawa Wołoska 1994 - 1996, Grodzisko Dolne 1996 r.

Ks. ZBIGNIEW JAKIEŁA

ur.1961 r. - Cergowa. Święcenia kapłańskie w 1987 r., mgr teol. Wikary: Czarna k/Ustrzyk 1990 r., Krzywcza 1994 - 1995, Dydnia 1995 r.

Ks. STANISŁAW MAC (junior)

ur.1961 r. - Kisielów. Święcenia kapłańskie w 1987 r. Wikary: Krzywcza 1992 - 1994, Olszanica 1994 r. Zawieszony we wszystkich uprawnieniach wynikających z władzy święceń kapłańskich z dniem 20 V 1997 r.

Ks. ANDRZEJ WÓJCIK

ur.1966 r. - Lisów. Święcenia kapłańskie w 1991 r., mgr. Wikary: Żeglce 1991 - 1994, Krzywcza 1994 - 1998.  W roku 1998 został skierowany do Republiki Czeskiej, aby kontynuować posługę duszpasterską w diecezji ostravsko – opavske. Był proboszczem w parafiach Moravce-Prażme i w Janovicach. Zmarł nagle w dniu 02 października 2009 r.

Ks. TADEUSZ CHMIEL

ur.1964 r. - Strażów. Święcenia kapłańskie w 1989 r., mgr. Wikary: Jarosław parafia pw. Chrystusa Króla 1991 - 1995, Krzywcza 1995 - 1998.

Ks. JACEK RYSZARD RUSZEL

ur.1970 r. - Kraczkowa. Święcenia kapłańskie w 1995 r., mgr. Wikary: Rzepedź - 1995- 98, Krzywcza 1998 - 1999. Zginął 10 VIII 2003 r.

 

 

Spis wikariuszy parafii KrzywczaStanisław                                        1482 - 1486

Maciej                                             1486 - 1488

Dominik z Prądnika                       1562

Albert                                              1568

Grzegorz Handlicki                        1651

Marcin Barański                            1665 - 1670

Paweł Gruszczyński                      1670 - 1672

Marcin Groszkowski                      1672 - 1675

Franciszek Przegrodzki                 1675 - 1676

Jakub Działkiewicz (Tomaszewski) 1676

Albert Krajewski                 1693

Maciej Pigoński                  1712

Andrzej Stakowski             1740

Błażej Skórski                      1748 - 1753

Antoni Starzyński               1784 - 1786

Gabryel Krupiński              1786 - 1800

Baltazar Jałowiecki               1807

Jan Mielecki                         1861 - 1864

Michał Jasiński                  1864 - 1866

Stanisław Zarych                1948 - 1948

Jan Zygmunt                      1953 - 1954

Jan Barć                             1954 - 1957

Michał Kochman                1957 - 1959

Kazimierz Poźniak             1959 - 1961

Edward Wilk                       1961 - 1962

Dominik Sołtys                   1962 - 1964

Antoni Kołodziej                 1964 -1965

Stanisław Motyka               1965 - 1966

Stanisław Sokalski               1966 - 1967

Aleksander Bieniek            1967 - 1971

Wiesław Willer                   1971 - 1973

Antoni Sanecki                   1973 - 1976

Stanisław Czerepak            1976 - 1978

Jan Cebulak                        1978 - 1979

Edward Wołos                   1979 - 1981

Stanisław Lęcznar             1981 - 1982

Stanisław Rząsa                1982 - 1983

Wojciech Baran                 1983 - 1985

Jan Andrzejwski                1985 - 1986

Tadeusz Szczupak            1986 - 1988

Wiesław Siwiec                   1988 - diakon

Andrzej Krupa                    1989 - 1990

Wiesław Kozioł                  1990 - 1991

Roman Cieśla                      1990 - 1992

Marek Grzebień                 1991 - 1994

Stanisław Mac                    1992 - 1994

Zbigniew Jakieła                1994 - 1995

Andrzej Wójcik                   1994 - 1998

Tadeusz Chmiel                 1995 - 1998

Jacek Ruszel                       1998 – 1999

Stanisław Pawul                     1998 – 2000

Janusz Czechowski                1999 - 2000

Jacek Wajda                           2000 - 2002

Jan Bróż                                 2000 – 2002

Piotr Babijczuk                      2002 - 2005

Krzysztof Filipek                   2002 - 2004

Andrzej Wójcik                      2004 - 2005

Marek Wilk                            2005 - 2006

Wiesław Szczygieł                 2005 - 2008

Andrzej Baran                        2006 - 2008

Marek Kilar                            2008 - 2013

Janusz Kowal                         2008 - 2010

Marek Bacior                          2010 – 2013

Andrzej Dubiel                      2013 – 2014

Jacek Dżoń                             VIII – IX 2014

Jan Rogula dr                       2014 - 2018

Krzysztof Bis                         2014 - 2019

Paweł Starostka                   2018

Stanisław Sygnarowski        2019

 

Wykaz proboszczów parafii Krzywcza


Klemens                                         1398

Klemens ok.                                   1459

Jan                                                  1464 - 1468

Jan "heres de Krzywcza"            1475

Mikołaj                                          1478 - 1494

Jan z Dubiecka Kozlik                  1494 - 1510

Jan                                                 1535

Bartłomiej z Ropczyc                   1542 - 1552

Józef Monicki                                18 V 1554 - 21 IV 1557

Piotr Orzechowski                        18 V 1557 - 30 XII 1568

Jan Orzechowski                           15 I 1571 - 10 IX 1603

Stanisław Srokowski                     1606 - 1608

Wacław Cejrowicz                          1621 - 29 IV 1624

Stefan Sicinski                                 1624 - 1626

Mikołaj Krasicki                              1646 - 1650

Jan Bolestraszycki-Owiatopełek 1650 - 1667

Stanisław Lenczowski                   1672 - 1677

Szymon Gorlowski                        1677 - 1681

Stanis3aw Jodłowski                    1688

Jan z Gozdaw Chrzanowski         1692 - 1728

Marcin Maciej Ziebinski              5 V 1728 - 23 IV 1740

Konstanty Żurowski                     23 IV 1740 - 1 II 1748

Kazimierz St. Chochmański         1748 - 18 III 1754

Andrzej Żurowski                         1773

Konstanty Fredro                         1784 - 1799

Antoni Wo3czanski                       1799 - 1824

Józef Bednarski                             1824 - 1866

Antoni Biegański                           1866 - 1892

Andrzej Solecki                             1891 - 1910

Władysław Solecki                        1910 - 1943

Tadeusz Brodowicz                       1943 - 1945

Stanisław Lorenc                           1945 - 1988

Stanisław Sroka                             1988 - 2001

Wiesław Twardy                            2001 - 2005

Adam Boruta                                  2005 - 2011

Janusz Wilusz                                od 2011

 

Spis komendarzy parafii KrzywczaWincenty                                         1482

Paweł z Nowego Miasta                1552

Józef Menicki                                 1558 - 1559

Stanisław Rudowski                      1603

Wojciech Dziekunis                       1620

Szymon Didakus                            1624

Krzysztof Gładyszewicz                 1634

Bartłomiej Michnicki                      1641

Marcin Barański                             1667

Jan Łuszkowski                              1691

Andrzej Sitkowski                          1744

Jan Wiszniewski                              1756

 

 

 

 

 

 

Księża, którzy obecnie pracują w naszej parafii:

 

Piotr Haszczyn

Powyższy artykuł pochodzi z książki Zarys dziejów parafii Krzywczy 1398 – 1998. Krzywcza 1998 r. Artykuł uzupełniono o późniejsze informacje.

Zapraszamy na blog - www.krzywcza.blogspot.com

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.