Krzywcza.eu - Dla wszystkich, którzy dobrze wspominają lata spędzone w Krzywczy.

Ostatni natrafiłem na artykuł  w internecie pt. Historia jednej podróży. Jest to foto relacja z podróży do Palestyny Majera Wolfmana. Na podstawie paszportu autor stara się przedstawić drogę Wolfmana do wymarzonego miejsca na świecie dla Żydów w tym czasie, czyli Palestyny.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby Majer Wolfman nie pochodził z Ruszelczyc, gdzie się urodził w 1904 r. Z moich informacji wiem, że był spokrewniony w Rosnerami z Krzywczy. Często więc bywał w naszej miejscowości, również z tego powodu, że w Krzywczy była synagoga i łaźnia.  Majer był również instruktorem Droru.

altDror była organizacją syjonistyczną, która przygotowywała młodzież do życia w Palestynie, prowadząc szkolenie przyszłych osadników, były tworzone również grupy skautowe. Na zamieszczonym obok zdjęciu widzimy go wspólnie z innymi instruktorkami na zdjęciu ze spotkania organizacji z członkami z krzywieckiego kahału. Ubrany jest w mundur skautowy.

Marzeniem wielu Żydów o poglądach syjonistycznych był wyjazd do Palestyny, by tam walczyć i budować państwo Izrael. Po odpowiednim przygotowaniu i długich staraniach mogło spełnić się ich marzenie. W tym czasie do Palestyny wyjechał również Naftali Rosner [ur. 1916], który był rodzinnie związany z Majerem i być może ktoś jeszcze. Może nawet razem podróżowali. Niestety nie zachowały się informacje, jakie były ich dalsze losy. Foto relacja przedstawiona na poniższej stronie przedstawia kawałek życia Majera Wolfmana, być może kiedyś ktoś dopisze następne karty  z historii jego życia.

Piotr Haszczyn

 

Artykuł dostępny również na stronie: http://www.fzp.net.pl/historia-izraela/historia-jednej-podrozy

EPILOG

Pisząc powyższy tekst nawet mi się nie śniło, że życie dopisze dalszy ciąg. 27 czerwca 2018 r. odwiedził Krzywczę Samuel Wolfman syn Majera wraz z dziećmi. To on napisał dalsze dziej Majera Wolfmana. Teraz już wiemy wszystko w Majerze Wolfmanie.

Majer Wolfman - życie w Palestynie i Izraelu, po imigracji w 1935 r. 

 

Majer Wolfman [Na zdjęciu powyżej w roku 1970] opuścił rodziną miejscowość Ruszelczyce w Polsce 3 listopada 1935 r. I wsiadł na statek w Konstancy i przez morze Czarne popłynął do Palestyny i wylądował w porcie w Hajfie.Przed wyjazdem do Palestyny spędził 3 lata w Antwerpii w Belgii, prawdopodobnie w latach 1930-1932, gdzie studiował w Wyższym Instytucie Ekonomii, a także uczył się zawodu cięcia diamentów, znakowania i rafinacji. Studia te pomogły mu później, gdy przybył do Palestyny.

Po przybyciu do Palestyny wstąpił do brytyjskiej policji specjalnej, której celem było obrona żydowskich wiosek i miasteczek przed atakami palestyńskich Arabów. Pod koniec 1936 r. został ranny w nogę. Na szczęście w pełni odzyskał zdrowie po kilku miesiącach pobytu w szpitalu. W latach 1937-1940 mieszkał w Jerozolimie, pracując dla żydowskiej agencji. Prowadził aktywne życie towarzyskie, a także był zaangażowany w kursy tańca.

W sierpniu 1939 r. zamierzał wrócić do Polski, by poślubić narzeczoną, która mieszkała w Polsce w małej wiosce koło Krzywczy. Miał bilet na statek płynący z portu w Hajfie do Europy w połowie sierpnia 1939 r. Niestety, a może na szczęście dla niego, nabawił się ciężkiej choroby, zaledwie dwa tygodnie przed datą podróży. Był w szpitalu przez dwa miesiące. Jak wszyscy wiemy, Niemcy zaatakowali Polskę 1 września 1939 r. Ojciec Majera został zamordowany w październiku 1939 r. przez grupę Ukraińców. Reszta rodziny została przetransportowana przez Niemców do obozów koncentracyjnych, a później zginął w komorach gazowych.

Około 1940 r. Majer przeprowadził się z Jerozolimy do Tel Awiwu, gdzie podjął pracę w przemyśle diamentowym i został powołany na stanowisko kierownicze w fabryce diamentów w Natani.

W czerwcu 1944 r. Majer Wolfman ożenił się z Pesią Menkes, która mieszkała w Petah Tikva. Pesia urodziła się w Białymstoku w Polsce, a wraz z rodziną wyemigrowała do Palestyny w 1925 roku.

Po ślubie przenieśli się do Ramat Gan, miasta położonego obok Tel Awiwu. Majer kontynuował pracę w przemyśle diamentowym, a Pesia była pielęgniarką. Mieli jedynego syna, Samuela (Szmuela), nazwanego imieniem ojca Majera, który zginął w Ruszelczycach w 1939 roku.

Państwo Izrael zostało uznane i utworzone dzięki rezolucji ONZ z maja 1948 roku.

W 1949 r. przemysł diamentowy przeszedł poważny międzynarodowy kryzys i Majer zaczął pracować dla rządu, początkowo dla Departamentu Pracy, a później dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie pełnił funkcję kierownika lokalnego biura Ramat Gan, aż do przejścia na emeryturę w wieku 65 lat. W dalszym ciągu angażował się w działalność społeczną, był wolontariuszem w dziale ubezpieczeń społecznych, pomagając starszym ludziom. Był także członkiem rady różnych organizacji wolontariackich.

Był zaangażowany w społeczny klub Torah w Ramat Gan, gdzie często wygłaszał wykłady na temat Tory. W lipcu 1982 r. Majer został potrącony przez autobus, stracił przytomność i zmarł dwa tygodnie później. Jego żona, Pesia, zmarła w 1986 roku.

Syn Majera, Shmuel ukończył Uniwersytet w Tel Awiwie, pracował na wysokich stanowiskach kierowniczych w międzynarodowym przemyśle farmaceutycznym, ukończył studia doktoranckie, a obecnie ma kancelarię prawniczą i wykłada prawo medyczne na izraelskim uniwersytecie. Wykładała jako visiting professor na uniwersytetach w USA i Europie.

Szmuel ma troje dzieci i jedenaście wnucząt. Jego syn, Koby, jest chemikiem medycyny i doktorem. Jedna z córek, Hagit, jest ekspresjonistką i arteterapeutką, a druga córka, Tali, jest prawnikiem i zarządza partnerską firmą prawniczą Wolfman-Shaked.

Samuel Wolfman [Na zdjęciu powyżej - 1970 r.]

Wersja oryginalna 

Majer Wolfman – life in Palestine and Israel

After immigration on 1935

 

Majer Wolfman left his home town Ruszelczyce in Poland on 3rd of November 1935 and boarded a ship in Constanta on the black sea, from where he sailed to Palestine and landed at the port of Haifa.

Prior to his immigration to Palestine he spent 3 years in Antwerp Belgium probably between 1930 and 1932 where he was studying at the High Institute of Economy as well as learned the profession of diamond cutting, marking and refining. Those studies had assisted him later when he came to Palestine.

After he arrived to Palestine, he joined a British special police force aimed to defend Jewish villages and towns against attacks of Palestinian Arabs. At the end of 1936, he was wounded by a bullet hitting his leg. Fortunately he made full recovery after a few months of stay in the hospital. Between 1937 and 1940 he lived in Jerusalem, working for the Jewish agency. He held active social life and also was involved in dancing instructions.

On August 1939, he was planning to go back to Poland to marry his fiancée who lived in Poland in a small village near Krzywcza. He had a ship ticket sailing from the port of Haifa to Europe for mid-August 1939.  Unfortunately, or perhaps fortunately for him, he contracted a sever infecting disease, just two weeks before the sailing date, was hospitalized for two months and missed the ship. As we all know, the Germans invaded Poland on September 1st, 1939. Majer's father was murdered on October 1939 by a group of Ukraines who were passing by, while the rest of the family was transported by the Germans to the concentration camps and later on died in the gas chambers.

Around 1940 Majer moved from Jerusalem to Tel Aviv, where he strated to work in the diamond industry and was appointed to a managerial position in a diamond factory in the town of Natania.

On June 1944 majer Wolfman got married to Pesia Menkes who lived in Petah Tikva. Pesia was born in Białystok Poland and immigrated to Palestine with her family on 1925.

After their marriage they moved to Ramat Gan, a city next to Tel Aviv. Majer continued to work in the diamond industry and Pesia was a nurse. They had an only son, Samuel (Shmuel), named after Majer's father who was killed in Ruszelczyce in 1939.  

The state of Israel was recognized and founded through a UN resolution on May 1948.

0n 1949 the diamond industry suffered a major international crisis and Majer started to work for the government, initially for the labour department and later on for the ministry of interior, where he served as a manager of the local Ramat Gan office, until his retirement at the age of 65. He continued to be involved in community services, volunteered at the social security department for assisting old people and served as an active member as well as board member of different voluntary organizations.

He was also engaged in a social Torah club in Ramat Gan, where he frequently gave lectures on Torah Subjects. On July 1982 Majer was hit by a bus, lost conscious and passes away two weeks later. His wife, Pesia, passed away on 1986.

Majer's son, Shmuel graduated the Tel Aviv University, served in high managerial positions in the international pharmaceutical industry, had completed his Ph.D studies at the university and nowadays has a law firm and teaches medical law in the Israeli academia. He has also lectured and taught, as a visiting professor in universities in the US and Europe.

Shmuel has three children and eleven grandchildren. His son, Koby, is a medicinal chemist and doctorate candidate. One of the daughters, Hagit, is an expressional and art therapist and the other daughter, Tali, is a lawyer and manages the partnership family law firm of Wolfman-Shaked.     

 

Zapraszamy na blog  - http://krzywcza.blogspot.com/

Linki

Blog Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Krzywcza Trzy Kultury Facebook - Gmina Krzywcza Facebook - Hobbitówka

Parafia Krzywcza

Hobitówka

strona www

alt alt alt alt alt


 

 

 

 

Łatwy dostęp do innych przedsięwzięć internetowych, które są powiązane z Portalem Krzywcza Trzy Kultury oraz stron związanych z Krzywczą.